Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cel działania Ośrodka

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
 • opracowanie, aktualizowanie, koordynowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami,
 • organizowanie szkolenia i kształcenia zawodowego służb pomocy społecznej,
 • rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia tego zjawiska,
 • inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
 • organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podlaskiego,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Podlaskiemu również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 • sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go Wojewodzie Podlaskiemu,
 • podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym gospodarowanie środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami kościelnymi działającymi w sektorze socjalnym,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, uczelniami wyższymi, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi przy realizacji zadań,
 • tworzenie i realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych.