O projekcie „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutyczne w Ignatkach-Osiedle”

Stopka z logami Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlasie, Unia Europejska

Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutyczne w Ignatkach-Osiedle”

 

Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutyczne w Ignatkach-Osiedle”

Informacja o projekcie:

Uchwałą z nr 139/2168/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, przyjęto do realizacji Projekt pn.: „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutyczne w Ignatkach-Osiedle” mającego na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Projekt ma na celu zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia dzieci przebywających w całodobowej Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej, które ze względu na stan zdrowia i choroby współistniejące, najbardziej zagrożone są skutkami  epidemii COVID-19, a także personelu placówki zapewniającego całodobową opiekę dzieciom przebywającym w RPOT

Zadaniem  projektu  jest  realizacja  działań  mających na celu:

 • poprawę jakości świadczonych usług w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej istotnej z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2;
 • zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, zakupu testów na obecność COVID-19;
 • zapewnienie obsługi dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę poprzez sfinansowanie dodatkowego zatrudnienia /dodatkowego wynagrodzenia dla kadry już zatrudnionej/umożliwienie skorzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej przez kadrę świadczącą usługi zatrudnioną w RPOT;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi w placówce, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową w ramach projektu  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku stanowi Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle (RPOT), która jest formą instytucjonalnej pieczy zastępczej, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województwa podlaskiego oraz posiadającą zezwolenie na prowadzenie placówki wydawane przez Wojewodę Podlaskiego.

Placówka przeznaczona  jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Formy wsparcia:

W ramach projektu rozdysponowane zostanie 199 999,99 zł bezpośrednio na:

 • wyposażenia stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią;
 • zakupu środków ochrony osobistej służące dzieciom przebywającym w placówce;
 • zakupu materiałów diagnostycznych (testy na obecność COVID-19) wraz z usługą wykonania badania przez laboratorium;
 • zakupu sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatki;
 • zakupu innego sprzętu i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii;
 • przyznania dodatków dla pracowników już zatrudnionych w RPOT w celu zatrzymania ich odpływu;
 • zapewnienia pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla pracowników RPOT;

 

Efekty projektu:

 • liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w ramach projektu: 1;
 • wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 w ramach projektu: 199 999,99 zł.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 199 999,99 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 169 999,99 PLN

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 20 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu województwa wynosi 10 000,00 PLN

Termin realizacji Projektu: od 1 maja 2020 roku – do 31 grudnia 2020 roku