Programy Wojewódzkie

Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025

Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023

Program wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019-2023

Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2022 – 2027

Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027.

Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020

 


 Archiwum:

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021

Program przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 – 2021

Wieloletni program rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2014-2018

Program przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018

Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych województwie podlaskim na lata 2009-2013

Program w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013

Program przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013

Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2014-2018

Program wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018

Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014-2018

Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018-Harmonogram działań na lata 2016-2017