O Projekcie Projekt „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

Stopka z logami Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlasie, Unia Europejska

Projekt „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o projekcie:

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnychna rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Celem udzielenia Grantów jest:

 • poprawa jakości świadczonych usług w podmiotach świadczących całodobową opiekę
  w systemie opieki społecznej istotnej z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2;
 • zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w tych podmiotach poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, zakupu testów na obecność COVID-19;
 • zapewnienie obsługi osób przebywających w placówkach całodobowej opieki poprzez sfinansowanie dodatkowego zatrudnienia w tych podmiotach/dodatkowego wynagrodzenia dla kadry już zatrudnionej/umożliwienie skorzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej przez kadrę świadczącą usługi;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

Efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu planowane jest uzyskanie następujących produktów:

– liczba podmiotów lub instytucji objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w ramach projektu: 37;

– wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 w ramach projektu: 4 500 000 zł.

Grupa docelowa:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o grant są:

 • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące domy pomocy społecznej (gminne lub powiatowe) na terenie województwa podlaskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym, w kryzysie bezdomności i dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, na terenie województwa podlaskiego, posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,
 • przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzący: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym na terenie województwa podlaskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek.

Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Formy wsparcia:

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie, poprzez udzielenie grantu, który będzie mógł zostać przeznaczony  na działania obejmujące:

 • doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią;
 • doposażenie się w środki ochrony osobistej służące osobom objętym opieką tych instytucji,
 • zakup materiałów diagnostycznych (testy na obecność COVID-19) wraz z usługą wykonania badania przez laboratorium;
 • zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek (np. łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na kroplówki, pościel jednorazowa, naczynia, naczynia higieniczne, pojemniki, inne);
 • zakup innego sprzętu i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii;
 • zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w instytucjach i w środowisku
  pielęgniarka/pielęgniarz, opiekunka/opiekun, opiekuna medycznego, opiekunka/opiekun, pokojowa, rehabilitant/rechabilitantka;
 • wypłata dodatkowego wynagrodzenia (dodatki, nagrody, premie) dla pracowników już zatrudnionych w celu zatrzymania ich odpływu. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników instytucji, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej). Działanie obejmuje personel zapewniający usługi bytowe, opiekuńcze (w tym rehabilitantów, psychologów i terapeutów) oraz personel gospodarczy i obsługę (pracownicy mający bezpośredni kontakt z pensjonariuszami instytucji, pracujący w warunkach zagrożenia zdrowia);
 • przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla pracowników podmiotów świadczących usługi;
 • inne działania w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w tych podmiotach i poprawy bezpieczeństwa świadczonych usług w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 4 500 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3 825 000,00 PLN

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 450 000,00 PLN

 

Dofinansowanie ze środków budżetu województwa wynosi 225 000,00 PLN

 

Przewidywana liczba grantów: 37.

Maksymalna kwota grantu wynosi 118 000,65 zł.

 

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru Wniosków o udzielenie grantu odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Nabór wniosków będzie naborem zamkniętym, ograniczonym do podmiotów spełniających warunku udziału oraz terminem naboru wniosków o udzielenie grantu wskazanym w ogłoszeniu (termin naboru wniosków o udzielenie grantu będzie wynosił 14 dni).

Przewidziano dwie rundy naboru. Pierwsza runda zostanie ogłodzona najpóźniej do dnia 31.07.2020r. i trwać będzie 14 dni kalendarzowych. Kolejna runda zostanie ogłoszona w przypadku, gdy środki finansowe na udzielenie grantu w ramach Projektu nie zostaną wyczerpane w pierwszej rundzie. Druga runda zostanie ogłoszona najpóźniej do 31.08.2020r. i trwać będzie 14 dni kalendarzowych.

Grant udzielany będzie maksymalnie na okres do 31 grudnia 2020 r., przy czym należy mieć na uwadze, iż kwalifikowalność kosztów dotyczy okresu od dnia 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. tj. koszt musi być faktycznie poniesiony w ww. terminie

Termin realizacji Projektu: od 1 lutego 2020 roku – do 31 grudnia 2020 roku