Logo Liderzy Kooperacji

Projekt „Liderzy Kooperacji”

O Projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, na terenie pięciu województw makroregionu – podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Model kooperacji będzie wdrażany  w gminach wiejskich, ale obejmować będzie instytucje z 2 poziomów samorządów (gmina, powiat). Będzie zawierał opis współpracy i przepływu informacji, wiedzy, metod dochodzenia do ostatecznego, planowanego koszyka usług dla rodziny czy środowiska.

Projekt realizowany będzie w czterech etapach (Kamieniach Milowych I-IV) w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.:

  • I Kamień Milowy – opracowanie modelu – 12 miesięcy, tj. od 01.04.2018 do 31.03.2019
  • II Kamień Milowy – testowanie modelu – 18 miesięcy, tj. od 01.04.2019 do 30.09.2020
  • III Kamień Milowy – podsumowanie testów – 3 miesiące, tj. od 01.10.2020 do 31.12.2020
  • IV Kamień Milowy – działania edukacyjne – 3 miesiące, tj. od 01.01.2021 do 31.03.2021

Plakat Projektu pn. Liderzy kooperacji.