Projekt „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa 1 593 847,22 zł

Wartość projektu ogółem wynosi 10 138 977,20 zł

Celem Projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu.

Z wypracowanego modelu będą mogły korzystać JST z całej Polski, co wpłynie na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego na terenie kraju.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 5 JST z terenu województwa podlaskiego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, w których wdrażany będzie opracowany wcześniej standard funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Donwa.

Projekt realizowany będzie w terminie od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r. Przebiegał będzie w trzech etapach, podczas których zostanie opracowany model/standard z zakresu deinstytucjonalizacji, następnie model zostanie wdrożony w 5 mieszkaniach wspomaganych. Etapem końcowym projektu będzie opracowanie rekomendacji do wdrażanego modelu oraz przeprowadzenie spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST oraz NGO z terenu Polski.

Przewidywane efekty realizacji projektu to:

  • ­1 opracowany standard na rzecz deinstytucjonalizacji usług,
  • 5 gminnych jednostek samorządu terytorialnego, pilotażowo wdroży standard w obszarze deinstytucjonalizacji,
  • 4 spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli JST i NGO.