Bank rekomendowanych programów profilaktycznych

Szanowni Państwo, Realizatorzy, Przedstawiciele instytucji finansujących przedsięwzięcia profilaktyczne!

Mając na względzie istotę jakości realizowanych programów profilaktycznych, zachęcam Państwa do korzystania i wspierania programów rekomendowanych – posiadających wieloletnią praktykę oraz procedurę ewaluacji

pod adresem:

http://www.programyrekomendowane.pl/

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii umieściło bazę programów rekomendowanych skupiającą programy promocji zdrowia psychicznego, programy profilaktyki uniwersalnej i selektywnej

Oceny jakości udostępnionych programów dokonał międzyinstytucjonalny Zespół do spraw oceny i rekomendacji programów, w skład którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji publicznych: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii