Projekt „Liderzy Kooperacji” – Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt pn. „Liderzy Kooperacji” w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

 

Wartość dofinansowania: 4 365 958,44 (dotacja celowa)

Całkowity koszt projektu: 27 773 272,46 PLN

 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, na terenie pięciu województw makroregionu – podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Model kooperacji będzie wdrażany  w gminach wiejskich, ale obejmować będzie instytucje z 2 poziomów samorządów (gmina, powiat). Będzie zawierał opis współpracy i przepływu informacji, wiedzy, metod dochodzenia do ostatecznego, planowanego koszyka usług dla rodziny czy środowiska.

Beneficjenci projektu: Podmioty działające w obszarze pomocy społecznej. Zaliczają się do nich m.in.: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, świetlice środowiskowe, Policja, sądy (kuratorzy), instytucje kulturalne i oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Działania i ich efekty:

  • Badania fokusowe – Badania przeprowadzane metodą grupowego wywiadu zogniskowanego. Realizowane są na kilku etapach trwania projektu, m.in. w celu rozpoznania potrzeb podmiotów oraz testowania Modelu Kooperacji. Badania kończą się przygotowaniem raportów obejmujących m.in. wnioski.
  • Model Kooperacji (MK) – Uniwersalny system rozwiązań pomocowych wdrażany przez instytucje w obszarze pomocy społecznej. Zostanie wypracowany i przetestowany w ramach Projektu, co jest jego głównym celem.
  • Partnerskie Spotkania Wymiany Doświadczeń – wyjazdowe spotkania z terenu danego województwa, obejmujące także wizyty w innych podmiotach z sektora.
  • Platforma edukacyjna – strona internetowa (Liderzy Kooperacji ROPS), która będzie wykorzystywana przede wszystkim w celu prowadzenia działań edukacyjnych i rozpowszechniania informacji o Projekcie. Część materiałów znajdujących się na stronie jest dostępna tylko dla uprawnionych podmiotów.
  • Szkoła Kooperacji – cykl szkoleń prowadzonych przez trenerów zewnętrznych.