O projekcie pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba”

Logo Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społeczneych"EaSI" (2014-2020) 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku jest współrealizatorem projektu partnerskiego pn.:”Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie  i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia  i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest przez 4 Partnerów tj.: Lidera – Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Działaniem innowacji objętych zostanie 5 gmin (tj. gminy: Michałowo, Gródek, Zabłudów, Narew i Narewka) oraz 2 powiaty (tj. powiat białostocki
i hajnowski) województwa podlaskiego.

Projekt realizowany będzie do 29.02.2024 r. w formule partnerskiej, na podstawie umowy konsorcjum.

Przedmiotowy projekt ma na celu:

 • poprawienie dostępności do opieki i jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich opiekunów (poprawienie jakości życia opiekunów);
 • stworzenie miejsca pracy dającego członkom nowego zespołu hospicyjnego możliwość rozwoju, radość, satysfakcję i poczucie sensu wykonywanej pracy;
 • stworzenie modelu opieki nad osobami zależnymi i nieuleczalnie chorymi oraz ich opiekunami na wsiach, który jest racjonalniejszy ekonomicznie niż obecnie proponowany i daje się multiplikować oraz powielać w PL i EU oraz będzie podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym sprawowania takiej opieki.

 

Zadaniem ROPS w Białymstoku będzie moderowanie i wspieranie powstawania w miejscu realizacji projektu sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami oraz osobami zależnymi i ich rodzinami. Do tego celu zaplanowano przeprowadzenie szeregu spotkań/szkoleń, w efekcie których poszczególne organizacje nawiążą współpracę pomiędzy sobą, a także potencjalnymi beneficjentami ich działań pomocowych. Sprawnie działająca sieć jest jednym z podstawowych założeń i warunków skuteczności innowacji.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z partnerami Projektu opracuje model współpracy (partnerstwa) lokalnych instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz osób starszych i zależnych oraz będzie wspierał merytorycznie sposób wdrażania innowacji. Ponadto jako partner projektu zorganizuje cykl spotkań/szkoleń na terenie każdej z 5 gmin, w której działa Lider (Michałowo, Gródek, Narew, Narewka, Zabłudów) oraz powiatach województwa podlaskiego dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, opieki medycznej, członków formalnych i nieformalnych społecznych organizacji lokalnych, duchownych, pracowników służb mundurowych, władz lokalnych i innych podmiotów sektorowych, a także zorganizuje konsultacje ogólnokrajowe Modelu innowacji w trakcie Konwentu Dyrektorów ROPS-ów i Departamentów Zdrowia z całego kraju. Na zakończenie projektu ROPS w Białymstoku, na podstawie efektów testowanej innowacji przygotuje rekomendacje dla pożądanych zmian systemowych.

W ramach realizacji Projektu przeprowadzone będą następujące działania:

 • budowa sieci partnerstw lokalnych instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz osób starszych i zależnych,
 • wypracowanie, konsultacja i doprecyzowanie założeń koncepcji innowacyjnego Modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie
  i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich,
 • wspieranie i moderowanie sieci partnerstw w trakcie wdrażania Modelu,
 • organizacja i przeprowadzenie konsultacji warsztatowych z testowanego Modelu Innowacji dla przedstawicieli podmiotów społecznych i medycznych w 14 powiatach woj. podlaskiego, w tym wspólne wypracowanie rekomendacji dokumentu Modelu na poziomie wojewódzkim,
 • przeprowadzenie ogólnokrajowych konsultacji Modelu Innowacji w trakcie dwóch spotkań Konwentu Dyrektorów ROPS i Departamentów Zdrowia z całej Polski oraz wypracowanie rekomendacji dokumentu Modelu na poziomie krajowym,
 • opracowanie końcowej rekomendacji finalnego dokumentu Modelu, w tym rekomendacji reformy systemowej w zakresie publicznej opieki długoterminowej na szczeblu ogólnokrajowym,

 

Działania projektu wpisują się w ideę deinstytucjonalizacji oraz założenia Strategii Województwa Podlaskiego. Ponadto jednym z zadań ROPS-u w Białymstoku jest inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.