O projekcie „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.Projekt „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o projekcie:

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Cel projektu:

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domach Pomocy Społecznej oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego

Efekty projektu:

Projekt przyczyni się do ograniczenia skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie personelu i pensjonariuszy 22 zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego Domów Pomocy Społecznej (1 dom o zasięgu regionalnym, 1 dom o zasięgu gminnym i 20 domów o zasięgu powiatowym, w tym 15 domów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a 7 domów na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego – przez podmioty niepubliczne)

Grupa docelowa:

Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego, znajdujące się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego, w szczególności osoby znajdujące się w grupie ryzyka, tj. personel zapewniający usługi bytowe, opiekuńcze oraz personel gospodarczy i obsługi DPS oraz pensjonariusze DPS

Formy wsparcia:

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie, poprzez:

  • Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, z wyłączeniem kadry medycznej (obejmujące okres trzech miesięcy: od lipca 2020 r. – do września 2020 r.). Przewidywane wsparcie dla 907 pracowników.
  • Koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania (obejmujące okres trzech miesięcy: od lipca 2020 r. – do września 2020 r.).
  • Koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (obejmujące okres trzech miesięcy od lipca 2020 r. – do września 2020 r.). W ramach kosztów związanych z zapewnieniem miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS, możliwe jest sfinansowanie m.in. kosztów związanych z noclegiem (najem pomieszczeń lub doposażenie pomieszczeń w DPS właściwych dla zapewnienia miejsc na kwarantannę mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągów komunikacyjnych czy też pomieszczeń sanitarnych odseparowanych od pozostałych pomieszczeń DPS), wyżywieniem i opieką nad osobami, które będą znajdować się w kwarantannie przed wejściem do DPS lub po powrocie ze szpitali.

Wartość projektu ogółem wynosi 5 610 450,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 4 728 487,26 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 881 962,74 PLN

 

Przewidywana liczba grantów: 22.

Kwota grantu uzależniona jest od liczby pracowników i pensjonariuszy poszczególnych Domów Pomocy Społecznej. Maksymalna kwota grantu w zależności od wielkości DPS wynosi 600 000 zł., natomiast średnia wysokość grantu dla DPS wynosi 255 020,45 zł

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru Wniosków o udzielenie grantu odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Nabór wniosków jest naborem otwartym, prowadzonym w trybie ciągłym. Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców w walce z epidemią Covid-19. Okres naboru ciągłego zakończy się najpóźniej dnia 31 sierpnia 2020 r.

Termin realizacji Projektu: od 1 czerwca 2020 roku – do 31 października 2020 roku