Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego jest ciałem opiniująco – doradczym oraz konsultacyjnym, powołanym celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada liczy maksymalnie 15 członków, powoływanych spośród przedstawicieli reprezentujących osoby starsze oraz reprezentantów podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką senioralną.

Zadania Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego:

 • współtworzenie kierunków regionalnej polityki senioralnej w województwie podlaskim, z uwzględnieniem dokumentów o charakterze strategicznym i wdrożeniowym,
 • proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian w obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, działalności oświatowej, kulturalnej i turystycznej, komunikacji publicznej i międzypokoleniowej, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań osób starszych,
 • opiniowanie projektów kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych skierowanych do osób starszych,
 • wspieranie rozwoju i działań organizacji pozarządowych, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych z terenu województwa podlaskiego,
 • włączanie się w charakterze partnera w realizację inicjatyw na rzecz osób starszych.

15 grudnia 2017 roku., podczas wojewódzkiej konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Podlaskich Dni Seniora, Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński wręczył nominacje członkom Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego powołanym Zarządzeniem Nr 135/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku. 

Skład osobowy Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencji:

 • Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • Alina Pyłkowska – Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • Jolanta Wołągiewicz – specjalista ds. edukacji i aktywizacji osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski, przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej aktywnie na rzecz osób starszych,
 • Krystyna Cylwik – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej aktywnie na rzecz osób starszych,
 • Jan Kalinowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku,
 • Maria Jolanta Lauryn – Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów,
 • Grażyna Czajkowska – Przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów,
 • Stanisław Danilewicz – Przewodniczący Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
 • Jerzy Andrzej Nazaruk – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku,
 • Teresa Sołowiej – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce,
 • Mikołaj Żabiński – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury,
 • Zdzisława Sawicka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przedstawiciel podmiotu działającego w obszarze usługowo-opiekuńczym na rzecz osób starszych,
 • Irena Czerwionka – Przedstawiciel Klubu Seniora „Stokrotka” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie,
 • dr hab. med. Barbara Małgorzata Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przedstawiciel środowiska naukowego i medycznego znający problematykę osób starszych.

15 grudnia 2017 roku odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, podczas którego wybrano prezydium Rady.

Prezydium Rady stanowią:

 1. Przewodnicząca Rady – Pani Jolanta Wołągiewicz,
 2. Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Grażyna Czajkowska,
 3. Sekretarz Rady – Pani Maria Jolanta Lauryn.

Dokumenty regulujące skład i pracę Rady:

Uchwała Nr 249/3382/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie przyjęcia statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Zarządzenie Nr 135/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Protokoły z posiedzeń Rady:

Protokół z I posiedzenia Rady (15.12.2017 r.)

Z członkami Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego można kontaktować się za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pod numerem telefonu: 85 744 72 72 wew. 209 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rops@rops-bialystok.pl

 • III posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 10.04.2018 r.

 • DSC_0400W dniu 10 kwietnia 2018 r., Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego obradowała po raz trzeci w tej kadencji. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim dyskusji na temat stanu, możliwości oraz rozwoju opieki geriatrycznej w województwie podlaskim. Posiedzenie Rady Seniorów w gronie ekspertów i organizatorów podlaskiej służby...
  Przeczytaj całość »