O projekcie „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

Pasek z trzema logotypami, Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie oraz Unia Europejska.

Flaga i Godło Polski

Projekt konkursowy ” W poszukiwaniu modelowych rozwiązań ”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem Projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu.

Założeniem projektu jest opracowanie modelu/standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych, który ma przyczynić się do dobrej jakości usług realizowanych na rzecz ONI w najbliższym środowisku, zwłaszcza w następujących obszarach możliwości dostępu do pomocy osobistej, odpowiedniej opieki oraz treningu, poradnictwa i rewalidacji osobistej oraz innych usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Z wypracowanego modelu będą mogły korzystać JST z całej Polski, co wpłynie na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego na terenie kraju.

 

Grupę docelową projektu stanowić będzie 5 JST z terenu województwa podlaskiego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, w których wdrażany będzie opracowany wcześniej standard funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Donwa.

 

Projekt realizowany będzie w trzech etapach (Kamieniach Milowych I-III) w terminie od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r., tj.:

I Kamień Milowy – opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji – 8 miesięcy, tj.
od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,

II Kamień Milowy – wdrożenie opracowanego modelu – 46 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 30.06.2023 r.,

III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno – szkoleniowych – 5 miesięcy, tj. od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.

 

Przewidywane efekty realizacji projektu to:

  • 1 opracowany standard na rzecz deinstytucjonalizacji usług,
  • 5 gminnych jednostek samorządu terytorialnego, pilotażowo wdroży standard w obszarze deinstytucjonalizacji,
  • 4 spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli JST i NGO.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 10 138 977,20 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich 8 545 129,98 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 1 593 847,22 zł

Plakat informujący o dofinansowaniu projektu pn. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań.

Stopka z czterema partnerami projektu - ROPS w Białymstoku, Województwo Podlaskie, Otwórzmy przed nimi życie, Centrum Integracji Społecznej w Augustowie.