Projekt pn. „Podlaskie dla Ukrainy” – O projekcie

Pasek z czterema logotypami, Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie oraz Unia Europejska.

Projekt pn. „Podlaskie dla Ukrainy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i usług socjalnych, Typ projektu: Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy.


Projekt pn. „Podlaskie dla Ukrainy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i usług socjalnych, Typ projektu: Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej. Wnioskodawcą Projektu, a tym samym podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację, jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, który pełni rolę lidera. Natomiast partnerami Projektu, odpowiedzialnymi za infrastrukturę społeczną na terenie gmin, są: Gmina Czarna Białostocka, Gmina Zabłudów, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, w imieniu której realizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem.

Celem nadrzędnym inwestycji jest zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych dla osób będących uchodźcami z Ukrainy oraz umożliwienie ukraińskim dzieciom (uczniowie) niedyskryminujących warunków edukacji na terenie województwa podlaskiego.

Na cel nadrzędny składają się cele szczegółowe, obrazujące spodziewane efekty inwestycji, w tym m.in.:

  • Przygotowanie 11 mieszkań, dla osób będących uchodźcami z Ukrainy, na terenie Gminy Czarna Białostocka i Gminy Zabłudów;
  • Zapewnienie dostępu do edukacji, w tym zapewnienie zajęć wyrównawczych i terapeutycznych dla min. 23 dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, będących uchodźcami z Ukrainy, poprzez adaptację i wyposażenie 5 sal szkolnych i świetlicy.

Grupę docelową Projektu stanowią bezpośrednio wszystkie osoby posiadające status uchodźcy, pochodzące z terenu Ukrainy zgodnie z zapisami „specustawy” (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) tj.:

  • osoba, będąca obywatelem Ukrainy i przyjechała do Polski legalnie z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym (niezależnie od tego czy przyjechała bezpośrednio z terytorium Ukrainy czy przez terytorium innego kraju) lub
  • osoba będąca mężem/żoną obywatela Ukrainy i wjechał/a do Polski na powyższych warunkach (nawet jeśli nie posiada obywatelstwa Ukrainy).

Okres realizacji Projektu: 01.10.2022 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 500 820,68 zł, natomiast dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 2 975 697,52 zł.