Projekt pn. „Podlaskie dla Ukrainy”

Pasek z czterema logotypami, Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie oraz Unia Europejska.

Projekt pn. „Podlaskie dla Ukrainy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i usług socjalnych, Typ projektu: Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy.