Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • część z opublikowanych dokumentów tekstowych nie jest dostępna cyfrowo, zostały przygotowane w oparciu o zasady przyjęte w komórkach organizacyjnych, które formalizowały ich formę oraz treść;

Wykluczeniu z obowiązku zapewnienia dostępności podlegają:

 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • treści, które nie zostały wytworzone  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • mapy 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • powiększenie strony – Ctrl +
 • pomniejszenie strony – Ctrl  
 • poruszanie się pomiędzy sekcjami – Tab (do przodu); Shift+Tab (wstecz)
 • wyszukaj na stronie – F3
 • odśwież stronę – F5

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Godlewski, adres poczty elektronicznej leszek.godlewski@rops-bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 744 29 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Generała George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: rops@rops-bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 744 72 72

 

Dostępność architektoniczna
Główna siedziba jednostki Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy ulicy Generała George’a Smitha Pattona 8:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia oba od ul. Pattona z przodu i tyłu budynku charkakteryzujące się przeszkleniem i wnenką na całej wysokości budynku,
 • przed budynkiem jest oznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze widnieje tabliczka informacyjna wyznaczająca punkt obsługi niepełnosprawnych,
 • tabliczka informacyjna zawiera uruchomiony numer telefonu do obsługi osób niepełnosprawnych tj.: 798-707-579,
 • kancelaria znajduje się na drugim piętrze w pokoju 204,
 • na parterze jest toaleta dostosowana do udogodnień dla osób z ograniczeniem ruchowym,
 • w budynku nie ma windy
 • urząd jest wyposażony w pętlę indukcyjną,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w kancelarii i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym ustaleniu zaistnienia takiej potrzeby,
 • w urzędzie ustalono procedury dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych, które wprowadzono Zarządzeniem nr 46/18 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dnia 3 października 2018 r. i umieszczono stosowną informację na stronie internetowej (pod linkiem).

Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 7:

 • do budynku prowadzi jedno wejście o dulicy Kombatantów,
 • kancelaria znaajduje się na pierwszym piętrze w pokoju 18,
 • budynek  jest wyposażony w windę umiejscowioną na szczycie budyku,
 • na pierwszym piętrze można bez problemu poruszać się bez problemu na wózku inwalidzkim,
 • przed budynkiem jest oznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku jest tylko jedno wejście główne umożliwiające podjazd wózków,
 • w urzędzie nie ma toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

Pozamiejscowe stanowisko Ośrodka Adopcyjnego przy ulicy Aleja Legionów 27 w Łomży:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Aleja Legionów,
 • ośrodek znajduje się na pierwszym piętrze wejście po lewej stronie,
 • w ośrodku można  skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego,

Aplikacje mobilne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku nie posiada w aktywie informatycznym żadnych aplikacji mobilnych.

Udogodnienia

 1. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 2. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 3. Rozmiarem czcionki można regulować za pomocą umieszczonych na stronie przycisków jak i za pomocą skrutów klawiaturyowych np (Ctrl + ; Ctrl –).
 4. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 5. Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
 6. Serwis jest wykonany z użyciem technologii RWD (Responsive Web Design), która umożliwia korzystanie z serwisu na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony, tablety i netbooki.
 7. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR, jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR.
 8. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 9. Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań mogą być rozpoznawane jako błędy utrudniające dostępność cyfrową.
 10. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 11. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, niektóre pliki z rozszerzeniem .pdf stanowią cyfrowe odwzorowanie oryginały dokumentu i nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Koordynatorzy dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku:

 • Leszek Godlewski,
 • telefon kontaktowy 85-744-29-84,
 • E-mail: leszek.godlewski@rops-bialystok.pl

Inne informacje i oświadczenia

Wszelkie niezgodności wymienione w  deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.