Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego”. Celem badania jest określenie stopnia wpływu różnych czynników psychologicznych, organizacyjnych oraz proceduralnych na efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich. Przedmiotowy raport opracowano na podstawie analizy danych zastanych oraz badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej działających na terenach gmin wiejskich. W najbliższym czasie wyniki badania zostaną uzupełnione o informacje zdobyte w drodze wywiadów fokusowych z samorządowcami z gmin wiejskich. Uzupełniony raport niezwłocznie zostanie przekazany do Państwa dyspozycji. Na podstawie uzyskanych danych w ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” opracowany zostanie raport ogólnopolski o przedmiotowej tematyce.

Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego