Klauzula informacyjna Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim”

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Klauzule informacyjne Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO [1] , w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 [2], informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administrator 
  Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

  1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (Instytucja Zarządzająca);
  2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 , 00-513 Warszawa (Instytucja Pośrednicząca)
 2. Cel przetwarzania danych 
  Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
 3. Podstawa przetwarzania 
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

  1. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 10 [3] RODO) :
   • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
   • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.);
   • ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-93,
   • ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
   • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Sposób pozyskiwania danych 
  Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.
 5. Dostęp do danych osobowych 
  Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

  1. podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FERS,
  2. organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych,
  3. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.
 6. Okres przechowywania danych 
  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie II.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą
  Przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
  4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
  5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w sposób zautomatyzowany [4],
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych
  1. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
   • pocztą tradycyjną (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
   • elektronicznie (adres e-mail: IOD@mfipr.gov.pl).
  2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
   • pocztą tradycyjną (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa),
   • elektronicznie (adres e-mail: iodo@mrips.gov.pl).

 


[1] dot. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88) – dot.
[2] dot. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”
[3] Dotyczy wyłącznie projektów aktywizujących osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
[4] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera