Usługi opiekuńcze – analiza jakościowa na podstawie wybranych gmin z terenu województwa podlaskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, mając na uwadze proces deinstytucjonalizacji, zlecił Pracowni Rozwoju Przemysława Kozaka w Warszawie, przeprowadzenie ekspertyzy „Usługi opiekuńcze – analiza jakościowa na podstawie wybranych gmin z terenu woj. podlaskiego”. Przedmiotem ekspertyzy było rozpoznanie uwarunkowań realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (bez specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) świadczonych przez gminy na terenie województwa podlaskiego, a także identyfikacja przyczyn nieświadczenia tych usług.

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2022 roku, metodą telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) z przedstawicielami 12 ośrodków pomocy społecznej z województwa podlaskiego (w tym, jednego CUS). Wyboru gmin dokonano na podstawie „Informacji o realizacji usług opiekuńczych przyznawanych w ramach pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego” opracowanej przez Dział Badań i Analiz ROPS w Białymstoku (zawierającej analizę danych zastanych o realizacji usług opiekuńczych w poszczególnych gminach woj. podlaskiego w 2019 r. i 2021 r.).

Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączoną ekspertyzą.

Materiały do pobrania: