Informacje o LPDI

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Celem Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych jest wyznaczenie kierunków rozwoju usług społecznych na szczeblu lokalnym (gmina/powiat), zarówno w zakresie koniecznych interwencji, jak i podjęcia działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym. Jednym z celów Planu jest zatem dokonanie pogłębionej diagnozy potrzeb społecznych w społeczności lokalnej co do zakresu i form usług. Przeprowadzenie dobrej diagnozy uwzględniającej opis struktury społecznej gminy/powiatu, identyfikację głównych występujących problemów społecznych, analizę podstawowych dokumentów strategicznych samorządu i innych podmiotów m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) stanowi postawę do formułowania zadań i działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kreacji i realizacji usług społecznych.

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych składa się z:

  1. Części diagnostycznej – określa charakterystykę gminy/powiatu, zawiera analizę posiadanych zasobów, diagnozę potrzeb mieszkańców
  2. Część programowej – zwierająca plan deinstytucjonalizacji usług społecznych, analizę kosztów realizacji planu, dostępne zasoby dla realizacji usług (finansowe, materialne i infrastrukturalne) oraz system monitorowania i oceny.

Więcej informacji o tworzeniu LPDI można znaleźć w załączonym dokumencie Ogólnopolskie wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych opracowanych w ramach projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Materiały do pobrania: