Klauzula informacyjna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim”

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Klauzula informacyjna ROPS w Białymstoku:  

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Odrębnym Administratorem Państwa danych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok (dalej: „ROPS”).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@rops-bialystok.pl.
 3. Cel przetwarzania danych 
  Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 
 4. Podstawa przetwarzania 
  Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest zgodne z prawem i odbywa się na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w celu realizacji przez Administratora zadań finansowanych ze środków europejskich, w tym potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa w tym w zakresie zamówień publicznych, a także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową oraz wypełnienia obowiązków związanych z archiwizowaniem dokumentów, na podstawie:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.;
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r.;
   3. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027;
   4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych;
   5. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 5. Sposób pozyskiwania danych 
  Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie dostępu do danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez ROPS w Białymstoku, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów.
 6. Dostęp do danych osobowych 
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym zostanie zatwierdzony końcowy wniosek o płatność Projektu.
 7. Okres przechowywania danych 
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą
  Przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),;
  5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w sposób zautomatyzowany[1];
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

[1]Automatyzacja procesu przetwarzania danych osobowych oznacza, że dane te są zapisane na dysku komputera