O Projekcie „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim”

Trzy logotypy: Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską.

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla rowzowu Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 


Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim”

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),  Działania 04.13: Wysokiej jakości system włączenia społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach typu projektów pn. Działania ROPS w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ekonomii społecznej i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim.

Celem projektu jest:

 • uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym a województwem podlaskim oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa,
 • wzmocnienie wiedzy instytucji lokalnych na temat potrzeb, efektów i skuteczności dotychczasowych i przyszłych działań w obszarze włączenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz ekonomii społecznej,
 • poprawa koordynacji i integracji działań na poziomie lokalnym w obszarze włączenia społecznego,
 • podniesienie kompetencji kadr instytucji działających w obszarze włączenia społecznego, zgodnie z diagnozowanymi potrzebami i wyzwaniami identyfikowanymi w dokumentach regionalnych,
 • upowszechnienie nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie włączenia społecznego.

Rezultaty projektu:

Rezultatem projektu będzie poprawa jakości oraz dostępności usług społecznych wraz ze zwiększonym udziałem ekonomii społecznej w świadczeniu tych usług, poprzez wzmocnienie instytucji lokalnych i regionalnych w województwie podlaskim oraz poprzez wsparcie gmin w tworzeniu Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych (LPDI).

Wskaźniki rezultatu:

 • liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, którzy podnieśli kwalifikacje – 789,
 • odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które opracowały i realizują lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych – 50%.

Wskaźniki produktu:

 • liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego objętych wsparciem ROPS – 830.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1: Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej

W ramach Zadania 1. realizowane będą następujące działania, m.in.: diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionalnej w zakresie usług społecznych, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji, pomocy społecznej i aktywnej integracji oraz ekonomii społecznej, analiza potrzeb szkoleniowych, doradczych i innych form wsparcia podnoszących kompetencje kadr, mapowanie zasobów oraz potrzeb instytucji i podmiotów lokalnych z terenu województwa podlaskiego, internetowa platforma „Koszyk usług”, spotkania dla JST związane z tematem OZPS, zbierane będą dane dotyczące sektora ES na poziomie regionalnym dotyczące monitorowania wskaźników WPRES, KPRES oraz ustawy o ekonomii społecznej.

Zadanie 2: Biuro planowania interwencji z zakresu polityki społecznej

W ramach Zadania 2. realizowane będą następujące działania, m.in.: aktualizacja Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji, Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, konsultowanie zakresu interwencji w obszarze ekonomii społecznej w programach oraz innych dokumentach, współpraca z MRiPS i pozostałymi ROPS w zakresie uspójnienia polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na poziomie kraju i regionów, współpraca z IZ w zakresie ukierunkowania interwencji w konkursach i projektach pozakonkursowych, organizacja spotkań roboczych z doradcami, organizacja konferencji regionalnych na temat kierunku rozwoju US i DI, budowania świadomości o roli DI, wspomagania więzi rodzinnych, szkolenia dla IZ i ROPS oraz innych interesariuszy projektu zajmujących się planowaniem i ukierunkowywaniem interwencji w województwie podlaskim, organizacja seminariów m. in. na temat uwzględniania zaleceń wypracowanych w projektach parasolowych MRiPS w zakresie DI oraz poprawy dostępu do usług, koordynacja prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, organizacja wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych w ramach koordynowania regionalnej polityki społecznej, planowania interwencji oraz stosowania dobrych praktyk, usprawnienia mechanizmów komunikacji regionalno-lokalnej i obiegu informacji.

Zadanie 3: Biuro Wdrażania Polityki Społecznej

W ramach Zadania 3. realizowane będą następujące działania dotyczące koordynacji ekonomii społecznej, usług społecznych i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), m.in.:  służące budowaniu marki ekonomii społecznej: certyfikowanie podmiotów ekonomii społecznej Znakiem Jakości ,,Zakup Prospołeczny”, Targi ekonomii społecznej, film promujący usługi społeczne oferowane przez przedsiębiorstwa społeczne oraz jego emisja, sesja fotograficzna, wystawa produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, wizyty studyjne dla m.in. JST, PES, OWES, ROPS, CUS, PUP, RKRES, warsztaty wyjazdowe Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, współpraca z OWES, sieciowanie współpracy podlaskich sieci. W ramach współpracy z JST prowadzone będzie doradztwo w rożnych obszarach, zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb doradczych, np. przy tworzeniu LPDI, w zakresie tworzenia i rozwoju CUS, skali wykorzystania aspektów społecznych, wspomagania więzi rodzinnych, opracowywania i aktualizacji dokumentów strategicznych, organizacja spotkań w gminach/powiatach w zakresie tworzenia LPDI. Ponadto w ramach Zadania 3 zaplanowano organizację 1, 2, 3 i 4 – dniowych szkoleń zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych i kadry JST, m.in.: superwizji pracy socjalnej, szkoleń modułowych z ustawy CUS, szkolenia specjalizacyjne dla pracowników socjalnych (specjalizacja I i II stopnia), szkolenia dla kandydatów na superwizorów.

Odbiorcy projektu:

Wsparciem w projekcie objęte będą podmioty włączenia społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym, jak również instytucje współpracujące z tymi podmiotami, w szczególności:

 • samorządy terytorialne (w tym: instytucje zarządzające regionalnymi programami) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym oraz podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję oraz otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji,
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej,
 • inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: PES i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznej na rzecz społeczności lokalnych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej, np.: służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itd.

Wsparciem objęci zostaną:

 • pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia,
 • pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych,
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego,
 • przedstawiciele kadr podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji oraz jego otoczenia (otoczenie rozumiane jako podmioty i instytucje współdziałające w powyższym zakresie z ww. podmiotami, wśród których można wyróżnić sędziów, kuratorów sądowych, pedagogów rodziny, pracowników ochrony zdrowia pracowników socjalnych i innych).

Okres realizacji projektu: 01.10.2023 r. – 31.12.2028 r.

Całkowita wartość projektu: 16 607 151,36 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 13 704 221,30 zł

Wartość dofinansowania celowego: 2 902 930,06 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Informacja o dofinansowaniu Projektu "Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim" ze środków Unii Europejskiej.