Raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2022”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2022”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w województwie podlaskim. To także analiza zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych pomocy społecznej w województwie. OZPS przedstawia dane na temat środków finansowych przeznaczanych na wydatki w pomocy społecznej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, informacje o aktywności projektowo – konkursowej powiatów i gmin oraz dane na temat współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Ponadto dokument ten stanowi monitoring realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030.”

Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

(Załącznik: OZPS)