Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem Diagnozy potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim przekazujemy Państwu opracowany materiał.
Zrealizowane badanie miało charakter wojewódzki i zostało przeprowadzone wśród jednostek sektora pomocy i integracji społecznej tj. wszystkich ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. W wyniku prac badawczych rozpoznano potrzeby osób i grup najbardziej potrzebujących wsparcia, do  których  jednostki pomocy społecznej  z terenu województwa podlaskiego kierują działania wspomagające włączenie społeczne. Informacje te posłużą dostosowaniu działań, z obszarów aktywnej integracji, świadczenia usług społecznych oraz usług ekonomii społecznej, do rzeczywistych potrzeb mieszkańców  regionu.
Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

Materiały do pobrania:

Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim

Załącznik nr 1. – Aktywna integracja

Załącznik nr 2. – Usługi społeczne

Załącznik nr 3. – Ekonomia spoleczna